WERP EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE BROUWERIJ


De Warsteiner brou­werij in het Wald­park, één van de moderns­te brou­weri­jen van Euro­pa, werd bewust ont­wor­pen als een bezo­e­kers­vrien­de­li­j­ke brou­werij. Wie veel zorg bes­teedt aan het brou­wen van een pre­mi­um pils, wilt dit zeker ook van dicht­bij aan ande­ren laten zien. Warsteiner Welt is ons bezo­e­kerscen­trum. Hier ont­dekt u alles over onze brou­werij en ver­schil­len­de bier­spe­cia­li­tei­ten – boven­di­en is het ook het startpunt van onze bezo­e­ker­st­rein. Laat u mee­voe­ren en kri­jg een uniek back­stage kijk­je in de brou­werij. De brou­werij­tour duurt onge­ve­er 1,5 uur en is beschik­baar in meer­de­re talen: Duits, Engels en Neder­lands. Houd er reken­ing mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

DIT KUNT U VERWACHTEN TIJDENS DE RONDLEIDING DOOR ONZE BROUWERIJ

Zie met eigen ogen hoe de Warsteiner brou­werij is ont­sta­an. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­um­st­uk­ken de hoog­tep­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­his­to­rie. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven nemen je mee op reis door de tijd.

Voor­dat u de brou­werij zelf bezoekt neemt u plaats in onze brou­weri­j­bio­scoop, ofte­wel ons ‘Rota­ri­um’ – 360°-multimediatheater. Een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de 265 jaar oude brouw­tra­di­tie van dicht­bij kun­nen beleven.

Na de film rij­den we met de trein door de brou­werij, een com­plex van onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot! U rijdt door het Sud­haus langs de gisttanks en ziet hoe ons bier na het bot­te­len haar weg ver­volgd naar de uit­gang. Wij heb­ben zelfs een eigen trans­porttrein met aans­lui­t­ing op een spo­or­weg. Tij­dens de tour delen we alle leu­ke Warsteiner weet­jes met u in beeld en gelu­id. Houd er reken­ing mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

Na de brou­werij­tour is het tijd voor de ‘pro­duct­test’. In onze bier­gar­ten mag u 2 uur lang onze ver­schil­len­de bier­spe­cia­li­tei­ten ont­dek­ken en proeven. Het bier wor­dt geser­ve­erd met een authen­tie­ke Sauer­land­se aardappelstoofpot.

Een bezoek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vin­dt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­tei­ten van onze Warsteiner brou­werij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brouwerijrondleiding.

Merkenwereld

Zie met eigen ogen hoe de Warsteiner brou­werij is ont­sta­an. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­um­st­uk­ken de hoog­tep­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­his­to­rie. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven nemen je mee op reis door de tijd.

360°-Multimediatheater

Voor­dat u de brou­werij zelf bezoekt neemt u plaats in onze brou­weri­j­bio­scoop, ofte­wel ons ‘Rota­ri­um’ – 360°-multimediatheater. Een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de 265 jaar oude brouw­tra­di­tie van dicht­bij kun­nen beleven.

BROUWERIJTOUR MET BEZOEKERSTREIN

Na de film rij­den we met de trein door de brou­werij, een com­plex van onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot! U rijdt door het Sud­haus langs de gisttanks en ziet hoe ons bier na het bot­te­len haar weg ver­volgd naar de uit­gang. Wij heb­ben zelfs een eigen trans­porttrein met aans­lui­t­ing op een spo­or­weg. Tij­dens de tour delen we alle leu­ke Warsteiner weet­jes met u in beeld en gelu­id. Houd er reken­ing mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

PRODUCTPROEVERIJ

Na de brou­werij­tour is het tijd voor de ‘pro­duct­test’. In onze bier­gar­ten mag u 2 uur lang onze ver­schil­len­de bier­spe­cia­li­tei­ten ont­dek­ken en proeven. Het bier wor­dt geser­ve­erd met een authen­tie­ke Sauer­land­se aardappelstoofpot.

Shop

Een bezoek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vin­dt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­tei­ten van onze Warsteiner brou­werij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brouwerijrondleiding.

Reserveer hier uw brouwerijrondleiding

 

= Zit­plaatsen beschik­baar
= Wei­nig zit­plaatsen beschik­baar
= Geen zit­plaatsen beschik­baar
= Geko­zen dag

Tijden

Openingstijden bezoekerscentrum

Alle­en ten­toon­stel­ling (mini muse­um) en win­kel:
Don­der­dag tot zater­dag: 10 — 14 uur,
Zon­dag tot woens­dag gesloten.

Brouwerijtour:

Kies een beschik­ba­re datum in de boe­king­s­ka­len­der uit en reser­ve­er deze uit­s­lui­tend online. Als u vra­gen heeft, neem dan gerust con­ta­ct met ons op via visit@warsteiner.com

Houdt u er reken­ing mee dat in ver­band met de Covid 19-maat­re­ge­len uw boe­king op kor­te ter­mi­jn kan wor­den uit­ge­s­teld of gean­nu­leerd. Wij zul­len u uitera­ard tij­dig op de hoog­te brengen. 

Prijzen

Prijs per per­so­on: €19,50 Kin­de­ren (10 – 15 jaar): €9,50 Kin­de­ren (0 – 9 jaar): gratis

ORGANISATORISCHE TIPS

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

COVID-19 MAATREGELEN

Wij pas­sen ons tou­r­a­an­bod (m.b.t. tij­den en gro­eps­groo­tes) regel­ma­tig aan in overeen­stem­ming met de wet­te­li­jk geld­en­de Corona-richtlijnen.

Het dra­gen van een medisch mond­kap­je bli­jft princi­pie­el ver­plicht in alle zalen, zowel in onze mul­ti­me­dia­bio­scoop als in de bezo­e­ker­st­rein en de win­kel. Dit geldt ook voor alle kin­de­ren van­af schoolleeftijd.

Houd u aan de geld­en­de regels inz­ake hand­hy­gië­ne, houd een afstand van 1,5 meter tot ande­ren en let op de hoest- en nie­se­ti­quet­te. Stel uw bezoek uit als u ziek­te­sym­pto­men zoals hoest, ver­k­oud­heid of koorts heeft.

Van­af 20 augus­tus moe­ten alle gas­ten die niet vol­l­e­dig gevac­ci­ne­erd of her­s­teld zijn, vol­gens de nieu­we Coro­na-bescher­ming­s­ver­or­de­ning een nega­tie­ve snel­le anti­ge­en­test of een nega­tie­ve PCR-test voor­leg­gen die niet ouder is dan 48 uur. Noteer dit als u aankomt.

MOGELIJKE BEPERKINGEN

Houd er reken­ing mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Geen ver­strek­king van alco­ho­li­sche dran­ken aan kin­de­ren en jon­ge­ren vol­gens de Jeugdbeschermingswet.

Veel gestelde vragen:

MAG IK HUISDIEREN MEENEMEN?

Hel­aas zijn huis­die­ren niet toe­ge­sta­an tij­dens de tour door brouwerij.

Mag ik eten en drinken meenemen?

Het mee­bren­gen van eigen eten en drin­ken is niet toegestaan.

Wanneer is de winkel open?

Onze win­kel is geopend van don­der­dag tot en met zater­dag van 10.00 tot 14.00 uur en ook tij­dens de tours.

Kan ik mijn ticket annuleren?

In princi­pe bestaat er geen recht op terug­ga­ve van de tickets. Voor diens­ten op het gebied van vri­je­tijds­be­s­t­eding met een vas­te uit­voe­rings­da­tum of een vas­te uit­voe­ring­s­pe­ri­ode is er geen recht op annu­le­ring of terug­ga­ve. Elke bestel­ling is bin­dend bij het slui­ten van het con­tract en ver­plicht tot betaling.

In geval van annu­le­ring of uit­s­tel van de geboek­te reis­da­tum door ons, annu­le­ren wij het ticket koste­loos of geven u een vou­cher die u op een late­re datum kunt inwisselen.

BEZOEKADRES

Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Wald­park
59581 War­stein

Par­ke­ren is gra­tis bij ons. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­l­e­dig toeg­an­ke­li­jk voor bezo­e­kers met een beperking.

Contact

Tele­foon: +49 2902 885001
Alle­en beschik­baar van don­der­dag tot zater­dag van 10.00 tot 14.00 uur.
E‑Mail: visit@warsteiner.com

Overtuig jezelf

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2021 Warsteiner