• Duits
  • Engels
  • Nederlands

Werp een blik achter de schermen van onze broumerij


De Warsteiner brou­werij in het Wald­park, één van de moderns­te brou­weri­jen van Euro­pa, werd van in het begin bewust ont­wor­pen als een bezo­e­kers­vrien­de­li­j­ke brou­werij. Wie veel zorg bes­teedt aan het brou­wen van een pre­mi­um pils, wilt dit zeker ook van dicht­bij aan ande­ren laten zien.

Warsteiner Welt is ons bezo­e­kerscen­trum. Hier verneemt u alles over onze onder­ne­ming en pro­duc­ten – boven­di­en is het ook het startpunt van onze bezo­e­ker­st­rein. Van hie­ruit kunt u onze brou­werij ont­dek­ken!
Het bezoek aan onze brou­werij duurt onge­ve­er 1,5 uur en is beschik­baar in meer­de­re talen: Duits, Engels en Neder­lands.

Houd er reken­ing mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

Warsteiner Brauerei Besucherbahn

DIT KUNT U VERWACHTEN TIJDENS DE RONDLEIDING DOOR ONZE BROUWERIJ

Beleef het ont­sta­an van de Warsteiner brou­werij. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­um­st­uk­ken de hoog­tep­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­ge­schie­de­nis. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven ver­tel­len over het vro­e­ge ont­sta­an en de hui­di­ge suc­ces­verha­len.

Alvor­ens u de brou­werij zelf bezoekt, neemt u plaats in onze brou­weri­j­bio­scoop ‘Rota­ri­um’ – ons 360°-multimediatheater. Het bij­zon­de­re hier­a­an: een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de geschie­de­nis van dicht­bij bele­ven. Hier ziet u alles over ons en onze 265 jaar oude brouw­tra­di­tie.

Na de rond­lei­ding rij­den we met de trein door onze bedri­jfster­rei­nen, die onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot zijn. U rijdt door ons Sud­haus, langs de gisttanks, ziet het bot­te­len en hoe ons bier getrans­por­te­erd wor­dt over de spo­ren. Wij heb­ben boven­di­en ook een eigen aans­lui­t­ing op het spo­or­weg. Een modern onboard-infor­ma­tie­sys­te­em toont op gro­te, plat­te beeld­scher­men alle wetens­waar­dig­he­den in woord en beeld. Houd er reken­ing mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

Na de brou­weri­j­rond­lei­ding is het tijd voor de ‘pro­duct­test’: om af te slui­ten kunt u vrij proeven van de dran­ken uit het Warsteiner port­fo­lio – hier kunt u gedu­ren­de twee uren ons vol­l­e­dig gam­ma aan pro­duc­ten gra­tis ont­dek­ken. De dran­ken wor­den aan­ge­vuld met een Sauer­land­se aard­ap­pels­toof­pot.

Een bezoek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vin­dt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­tei­ten van onze Warsteiner brou­werij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brou­weri­j­rond­lei­ding.

Merkenwereld

Beleef het ont­sta­an van de Warsteiner brou­werij. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­um­st­uk­ken de hoog­tep­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­ge­schie­de­nis. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven ver­tel­len over het vro­e­ge ont­sta­an en de hui­di­ge suc­ces­verha­len.

360°-Multimediatheater

Alvor­ens u de brou­werij zelf bezoekt, neemt u plaats in onze brou­weri­j­bio­scoop ‘Rota­ri­um’ – ons 360°-multimediatheater. Het bij­zon­de­re hier­a­an: een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de geschie­de­nis van dicht­bij bele­ven. Hier ziet u alles over ons en onze 265 jaar oude brouw­tra­di­tie.

BROUWERIJRONDLEIDING MET BEZOEKERSTREIN

Na de rond­lei­ding rij­den we met de trein door onze bedri­jfster­rei­nen, die onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot zijn. U rijdt door ons Sud­haus, langs de gisttanks, ziet het bot­te­len en hoe ons bier getrans­por­te­erd wor­dt over de spo­ren. Wij heb­ben boven­di­en ook een eigen aans­lui­t­ing op het spo­or­weg. Een modern onboard-infor­ma­tie­sys­te­em toont op gro­te, plat­te beeld­scher­men alle wetens­waar­dig­he­den in woord en beeld. Houd er reken­ing mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

PRODUCTPROEVERIJ

Na de brou­weri­j­rond­lei­ding is het tijd voor de ‘pro­duct­test’: om af te slui­ten kunt u vrij proeven van de dran­ken uit het Warsteiner port­fo­lio – hier kunt u gedu­ren­de twee uren ons vol­l­e­dig gam­ma aan pro­duc­ten gra­tis ont­dek­ken. De dran­ken wor­den aan­ge­vuld met een Sauer­land­se aard­ap­pels­toof­pot.

Shop

Een bezoek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vin­dt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­tei­ten van onze Warsteiner brou­werij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brou­weri­j­rond­lei­ding.

Brouwerijrondleiding met bezoekerstrein

Reserveer hier uw brouwerijrondleiding

Prijzen

Prijs per per­so­on: €19,50
Kin­de­ren (10 – 15 jaar): €9,50
Kin­de­ren (0 – 9 jaar): gra­tis

Tijden

Openingstijden bezoekerscentrum

Alle­en ten­toon­stel­ling en win­kel:
Woens­dag tot zater­dag: 10 — 14 uur,
Zon­dag tot dins­dag ges­lo­ten.

Brouwerij rondleidingen

Neem de beschik­ba­re data uit onze boe­king­s­ka­len­der en reser­ve­er deze uit­s­lui­tend online. Als u vra­gen heeft, neem dan gerust con­ta­ct met ons op.

Als u vra­gen heeft over gro­eps­rei­zen of eve­ne­men­ten, aar­zel dan niet om con­ta­ct met ons op te nemen.

Wij behou­den ons het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in de brou­weri­j­be­zo­e­ken.

locatie

Ontmoetingsplaats

Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Wald­park
59581 War­stein

Par­ke­ren is bij ons gra­tis. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­l­e­dig toeg­an­ke­li­jk voor bezo­e­kers met een beper­king.

Contact

Tele­foon: +49 2902 885001
(Maan­dag tot vrij­dag: 10 — 14 uur)

E‑Mail: visit@warsteiner.com

Andere informatie

  • Alco­ho­li­sche dran­ken wor­den niet gege­ven aan kin­de­ren en jon­ge­ren con­form de wet betref­fen­de de bescher­ming van min­der­ja­ri­gen.
  • Hon­den kun­nen hel­aas niet deel­ne­men aan de brou­weri­j­rond­lei­ding.
  • Houd er reken­ing mee dat onze bot­tel­ari­jen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren moe­ten wor­den onder­hou­den en gerei­nigd en ook in het wee­kend en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.
  • Kin­de­ren jon­ger dan 10 jaar heb­ben gra­tis toegang, aan­mel­ding is wel ver­eist.
  • Het mee­bren­gen van eigen eten en drin­ken is niet toe­ge­sta­an.
  • Tij­dens de Warsteiner Inter­na­tio­na­len Mont­gol­fia­de geldt een bij­zon­der aan­bod voor onze brou­weri­j­rond­lei­ding. Na de rond­lei­ding van onge­ve­er 1,5 uur kri­j­gen bezo­e­kers twee gra­tis dran­k­jes uit het Warsteiner port­fo­lio.
De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2020 Warsteiner