Warsteiner Welt Voucher

Voucher voor een rondleiding door een brouwerij

Zo simpel is het

Selec­teer gewoon het gewens­te aan­tal per­so­nen voor wie u een bon wilt kopen. Na aan­koop ont­vangt u de voucher(s) per e‑mail als PDF.

De datum voor het bezoek wor­dt later door de aan­we­zi­ge gekozen.


Voucher inwisselen

De vou­chers kun­nen niet direct ter plaatse wor­den inge­wis­seld. De aan­we­zi­ge moet voor­af online een bin­den­de bezich­ti­gings­afspraak boe­ken met de code uit de PDF:

ORGANISATORISCHE TIPS

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

Covid-19

Wij pas­sen ons tou­r­a­an­bod regel­ma­tig aan wat betreft onze tour­tij­den en gro­eps­groot­te in overeen­stem­ming met de wet­te­li­jk geld­en­de Corona-richtlijnen.

De mas­ker­plicht is opge­he­ven. Voor uw eigen bescher­ming en die van ande­re gas­ten raden wij u ech­ter toch aan om in onze kamers medi­sche mond- en neus­be­scher­ming te dragen.

Houdt u zich aan de geld­en­de regels voor hand­hy­gië­ne en let op de hoest- en nie­se­ti­quet­te. Als u ziek­te­sym­pto­men heeft, zoals hoest, ver­k­oud­heid of koorts, stel uw bezoek dan uit.

MOGELIJKE BEPERKINGEN

Houd er reken­ing mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het wee­kend (vrij­dag, zater­dag, zon­dag) en op fee­st­da­gen niet in gebruik zijn.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Geen ver­strek­king van alco­ho­li­sche dran­ken aan kin­de­ren en jon­ge­ren vol­gens de Jeugdbeschermingswet.

Veel gestelde vragen:

MAG IK HUISDIEREN MEENEMEN?

Hel­aas zijn huis­die­ren niet toe­ge­sta­an tij­dens de tour door brouwerij.

Mag ik eten en drinken meenemen?

Het mee­bren­gen van eigen eten en drin­ken is niet toegestaan.

Wanneer is de winkel open?

Onze win­kel is geopend van don­der­dag tot en met zater­dag van 10.00 tot 14.00 uur en ook tij­dens de tours.

Kan ik mijn ticket annuleren?

In princi­pe bestaat er geen recht op terug­ga­ve van de tickets. Voor diens­ten op het gebied van vri­je­tijds­be­s­t­eding met een vas­te uit­voe­rings­da­tum of een vas­te uit­voe­ring­s­pe­ri­ode is er geen recht op annu­le­ring of terug­ga­ve. Elke bestel­ling is bin­dend bij het slui­ten van het con­tract en ver­plicht tot betaling.

BEZOEKADRES

Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Waldpark
59581 Warstein

Par­ke­ren is gra­tis voor bezo­e­kers van Warsteiner Welt. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­l­e­dig toeg­an­ke­li­jk voor bezo­e­kers met een beperking.

Contact

Tele­foon: +49 2902 885001
Alle­en beschik­baar van woens­dag tot zater­dag van 10.00 tot 14.00 uur.
E‑Mail: visit@warsteiner.com

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.
© 2022 Warsteiner