Warsteiner Welt Voucher

Voucher voor een rondleiding door een brouwerij

Zo simpel is het

Sel­ec­teer gewoon het gewens­te aan­tal per­so­nen voor wie u een bon wilt kopen. Na aan­koop ont­vangt u de voucher(s) per e‑mail als PDF.

De datum voor het bez­oek wordt later door de aan­we­zi­ge gekozen.


Voucher inwisselen

De vou­ch­ers kun­nen niet direct ter pla­atse wor­den inge­wis­seld. De aan­we­zi­ge moet voo­r­af online een bin­den­de bezich­ti­gings­af­spraak boe­ken met de code uit de PDF:

ORGANISATORISCHE TIPS

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

MOGELIJKE BEPERKINGEN

Houd er reke­ning mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het weekend (vrij­d­ag, zater­d­ag, zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Geen ver­strek­king van alco­ho­li­sche dran­ken aan kin­de­ren en jon­ge­ren vol­gens de Jeugdbeschermingswet.

Veel gestelde vragen:

MAG IK HUISDIEREN MEENEMEN?

Hel­aas zijn huis­die­ren niet toe­ge­s­ta­an tij­dens de tour door brouwerij.

Is de tour geschikt voor jonge kinderen?

We raden deel­na­me aan van­af 6 jaar.

Mag ik eten en drinken meenemen?

Het mee­bren­gen van eigen eten en drin­ken is niet toegestaan.

Wanneer is de winkel open?

Onze win­kel is geopend van dins­dag tot zater­d­ag van 10.00 tot 14.00 uur en ook tij­dens de tours.

Kan ik mijn ticket annuleren?

In prin­ci­pe bestaat er geen recht op terug­ga­ve van de tickets. Voor diens­ten op het gebied van vri­je­tijds­be­st­eding met een vas­te uit­voe­rings­da­tum of een vas­te uit­voe­rings­pe­ri­ode is er geen recht op annu­le­ring of terug­ga­ve. Elke bestel­ling is bin­dend bij het slui­ten van het con­tract en verp­licht tot betaling.

BEZOEKADRES

Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Wald­park
59581 War­stein

Par­ke­ren is gra­tis voor bez­oe­kers van Warsteiner Welt. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­le­dig toeg­an­ke­li­jk voor bez­oe­kers met een beperking.

Contact

Tele­foon: +49 2902 885001
Alleen beschik­baar van dins­dag tot zater­d­ag van 10.00 tot 14.00 uur.
E‑Mail: visit@warsteiner.com

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.
© 2024 Warsteiner