Werp een Blik achter de Schermen van onze Brouwerij


De Warsteiner brou­we­rij in het Wald­park, één van de moderns­te brou­we­ri­jen van Euro­pa, werd bewust ont­wor­pen als een bez­oe­kers­vri­en­de­li­jke brou­we­rij. Wie veel zorg besteedt aan het brou­wen van een pre­mi­um pils, wilt dit zeker ook van dicht­bij aan ande­ren laten zien.

Warsteiner Welt is ons bez­oe­ker­s­cen­trum. Hier ont­dekt u alles over onze brou­we­rij en ver­schil­len­de bier­spe­cia­li­te­i­ten – boven­di­en is het ook het startpunt van onze bez­oe­ker­st­rein. Laat u mee­voe­ren en kri­jg een uniek back­stage kijk­je in de brou­we­rij. De brou­we­rij­tour duurt onge­ve­er 75 minu­ten en is beschik­baar in meer­de­re talen: Duits, Engels en Nederlands.

DIT KUNT U VERWACHTEN TIJDENS DE RONDLEIDING DOOR ONZE BROUWERIJ

Zie met eigen ogen hoe de Warsteiner brou­we­rij is ont­s­ta­an. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­ums­t­uk­ken de hoog­te­p­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­his­to­rie. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven nemen je mee op reis door de tijd.

Voor­dat u de brou­we­rij zelf bez­oekt neemt u pla­ats in onze brou­we­ri­j­bio­scoop, ofte­wel ons ‘Rota­ri­um’ – 360°-multimediatheater. Een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de 265 jaar oude brouw­tra­di­tie van dicht­bij kun­nen bele­ven. Hier kom je alles te weten over ons en onze 265-jari­ge brouwtraditie.

Na de film rij­den we met de trein door de brou­we­rij, een com­plex van onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot! U rijdt door het Sud­haus langs de gist­tanks en ziet hoe ons bier na het bot­tel­en haar weg ver­volgd naar de uit­gang. Wij heb­ben zelfs een eigen trans­portt­rein met aans­lui­ting op een spo­or­weg. Tij­dens de tour delen we alle leu­ke Warsteiner weet­jes met u in beeld en gelu­id. Houd er reke­ning mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het weekend (Vrij­d­ag, Zater­d­ag, Zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

Na de brou­we­rij­tour is het tijd voor de ‘pro­duct­test’: Tot slot zijn er gra­tis dran­k­jes uit de Warsteiner port­fo­lio — hier wacht ons com­ple­te pro­ductas­sor­ti­ment om gra­tis door u ont­dekt te wor­den gedu­ren­de maxim­aal twee uur.

Een bez­oek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vindt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­te­i­ten van onze Warsteiner brou­we­rij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brouwerijrondleiding.

Merkenwereld

Zie met eigen ogen hoe de Warsteiner brou­we­rij is ont­s­ta­an. Onze ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­ums­t­uk­ken de hoog­te­p­un­ten uit meer dan 250 jaar merk­his­to­rie. Oude vaten, gla­zen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven nemen je mee op reis door de tijd.

360°-Multimediatheater

Voor­dat u de brou­we­rij zelf bez­oekt neemt u pla­ats in onze brou­we­ri­j­bio­scoop, ofte­wel ons ‘Rota­ri­um’ – 360°-multimediatheater. Een elek­tro­nisch gestu­urd draai­plat­form beweegt de toeschou­wers direct naar de actue­le scè­ne zodat ze zich altijd mid­de­nin het ver­haal bevin­den en de 265 jaar oude brouw­tra­di­tie van dicht­bij kun­nen bele­ven. Hier kom je alles te weten over ons en onze 265-jari­ge brouwtraditie.

BROUWERIJTOUR MET BEZOEKERSTREIN

Na de film rij­den we met de trein door de brou­we­rij, een com­plex van onge­ve­er 63 voet­bal­vel­den groot! U rijdt door het Sud­haus langs de gist­tanks en ziet hoe ons bier na het bot­tel­en haar weg ver­volgd naar de uit­gang. Wij heb­ben zelfs een eigen trans­portt­rein met aans­lui­ting op een spo­or­weg. Tij­dens de tour delen we alle leu­ke Warsteiner weet­jes met u in beeld en gelu­id. Houd er reke­ning mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het weekend (Vrij­d­ag, Zater­d­ag, Zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

PRODUCTPROEVERIJ

Na de brou­we­rij­tour is het tijd voor de ‘pro­duct­test’: Tot slot zijn er gra­tis dran­k­jes uit de Warsteiner port­fo­lio — hier wacht ons com­ple­te pro­ductas­sor­ti­ment om gra­tis door u ont­dekt te wor­den gedu­ren­de maxim­aal twee uur.

Shop

Een bez­oek aan onze shop is altijd de moei­te waard. Hier vindt u sou­ve­nirs en spe­cia­li­te­i­ten van onze Warsteiner brou­we­rij. U kunt de win­kel ook bet­re­den zon­der een geboek­te brouwerijrondleiding.

Reserveer hier uw brouwerijrondleiding

 

= Zit­pla­atsen beschik­baar
= Wei­nig zit­pla­atsen beschik­baar
= Geen zit­pla­atsen beschikbaar

Prijzen

Prijs per per­so­on: 24,50 €
Kin­de­ren (6 — 15 Jaren): 14,50 €
Zuige­lin­gen (0 — 5 Jaren): gratis

GROEPEN EN BUSREIZEN

Wij bie­den spe­cia­le arran­ge­men­ten voor groe­pen van­af 30 per­so­nen. Neem direct cont­act met ons op.

Tijden

Openingstijden bezoekerscentrum

Alleen ten­toon­stel­ling (mini muse­um) en win­kel: Woens­dag t/m zater­d­ag: 10.00 — 14.00 uur, evenals onze rond­lei­dings­tij­den; ges­lo­ten van zon­dag tot woens­dag en op feestdagen.

Brouwerijrondleiding

Raad­pleeg onze boe­king­s­ka­len­der voor beschik­ba­re data en boek deze alleen online. Als u vra­gen heeft, neem dan gerust cont­act met ons op.

ORGANISATORISCHE TIPS

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

MOGELIJKE BEPERKINGEN

Houd er reke­ning mee dat onze afvul­li­j­nen ook tij­dens de gewo­ne dienstu­ren onder­hou­den en gerei­nigd moe­ten wor­den en ook in het weekend (Vrij­d­ag, Zater­d­ag, Zon­dag) en op feest­da­gen niet in gebruik zijn.

Jeugdbeschermingsmaatregelen

Geen ver­strek­king van alco­ho­li­sche dran­ken aan kin­de­ren en jon­ge­ren vol­gens de Jeugdbeschermingswet.

Veel gestelde vragen:

MAG IK HUISDIEREN MEENEMEN?

Hel­aas zijn huis­die­ren niet toe­ge­s­ta­an tij­dens de tour door brouwerij.

Is de tour geschikt voor jonge kinderen?

We raden deel­na­me aan van­af 6 jaar.

Mag ik eten en drinken meenemen?

Het mee­bren­gen van eigen eten en drin­ken is niet toegestaan.

Wanneer is de winkel open?

Onze win­kel is geopend van dins­dag tot zater­d­ag van 10.00 tot 14.00 uur en ook tij­dens de tours.

Kan ik mijn ticket annuleren?

In prin­ci­pe bestaat er geen recht op terug­ga­ve van de tickets. Voor diens­ten op het gebied van vri­je­tijds­be­st­eding met een vas­te uit­voe­rings­da­tum of een vas­te uit­voe­rings­pe­ri­ode is er geen recht op annu­le­ring of terug­ga­ve. Elke bestel­ling is bin­dend bij het slui­ten van het con­tract en verp­licht tot betaling.

In geval van annu­le­ring of uits­tel van de geboek­te reis­da­tum door ons, annu­le­ren wij het ticket kos­te­loos of geven u een vou­ch­er die u op een late­re datum kunt inwisselen.

BEZOEKADRES

Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Wald­park
59581 War­stein

Par­ke­ren is gra­tis voor bez­oe­kers van Warsteiner Welt. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­le­dig toeg­an­ke­li­jk voor bez­oe­kers met een beperking.

Contact

Tele­foon: +49 2902 885001
Alleen beschik­baar van dins­dag tot zater­d­ag van 10.00 tot 14.00 uur.
E‑Mail: visit@warsteiner.com

Overtuig jezelf

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner