Zo kunt u ons bereiken

Contact

Tele­foon: +49 (0)2902 885001
Alle­en beschik­baar van woens­dag tot zater­dag van 10.00 tot 14.00 uur.
Mail: visit@warsteiner.com

Spe­cia­le ope­nings­tij­den
Ges­lo­ten van 18 decem­ber tot en met 31 januari. 

Tijden

Openingstijden bezoekerscentrum

Alle­en ten­toon­stel­ling en win­kel: Woens­dag t/m zater­dag: 10.00 — 14.00 uur, eve­nals onze rond­lei­dings­tij­den; ges­lo­ten van zon­dag tot woens­dag en op feestdagen.

Brouwerij rondleidingen

Neem de beschik­ba­re data uit onze boe­king­s­ka­len­der en reser­ve­er deze uit­s­lui­tend online. Als u vra­gen heeft, neem dan gerust con­ta­ct met ons op.

Als u vra­gen heeft over gro­eps­rei­zen of eve­ne­men­ten, aar­zel dan niet om con­ta­ct met ons op te nemen.

Wij behou­den ons het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in de brouwerijbezoeken.

Route

Adres
Warsteiner Welt
Zu Hau­se im Waldpark
59581 Warstein

Per­so­nen­wa­gens en bussen
Vanuit de rich­t­ing A44 (Noor­den): B55 Rich­t­ing War­stein, War­stein door­rij­den, Voor het ein­de van de bebouw­de kom links afs­la­an naar ‘Homer­trift’ Weg­wi­j­zers vol­gen. Vanuit de rich­t­ing Mesche­de (Zuiden): B55 Rich­t­ing War­stein, na het plaats­naam­bord rechts afs­la­an naar ‘Homer­trift’ Weg­wi­j­zers volgen

Parkeren

Par­ke­ren is gra­tis voor bezo­e­kers van Warsteiner Welt. U kunt uw elek­tri­sche wagen opla­den aan onze ‘e‑Zapfhahn’. Onze ter­rei­nen zijn natu­ur­li­jk vol­l­e­dig toeg­an­ke­li­jk voor bezo­e­kers met een beper­king. Voor een bete­re oriën­ta­tie kunt u ons site­plan downloaden.

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2022 Warsteiner