De Warsteiner merkenwereld

Onze geschiedenis

Beleef het ont­s­ta­an van de Warsteiner brou­we­rij en geniet in alle rust van onze bier­spe­cia­li­te­i­ten. De Warsteiner ten­toon­stel­ling toont met meer dan 200 muse­ums­t­uk­ken de hoog­te­p­un­ten uit meer dan 270 jaar merk­ge­schie­de­nis. Oude vaten, gla­zen en fles­sen, eti­ket­ten en recla­me­mo­tie­ven ver­tel­len over het vroe­ge ont­s­ta­an en de hui­di­ge succesverhalen.

EEN veelzijdig merk

De impo­san­te gevel­wand stelt meer dan 1000 his­to­ri­sche fles­sen ten­toon. In de Warsteiner ten­toon­stel­ling kunt u ple­zier bele­ven aan de grap­pi­ge oude bier­kur­ken en recla­me­filmpjes. Een Tem­po Mata­dor bus, gebruikt voor het leve­ren van bier, zorgt voor de nost­al­gi­sche charme uit de jaren ‘50. Abso­lu­te hoog­te­p­un­ten zijn de Arrows-Renn­wa­gen en kunst­wer­ken van Andy Warhol.

Warsteiner wereld Tentoonstelling Merk wereld

De Warsteiner Welt werd bekroond met de Tra­vel­lers’ Choice Award 2020.

© 2024 Warsteiner